Všeobecné obchodní podmínky Tzing

1. Úvodní ustanovení

1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) jsou vydány společností Constans Investment Group s.r.o., IČ: 05098581, se sídlem Pod Krejcárkem 975/2, Žižkov, 130 00 Praha 3, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. C 258295 (dále jako „Společnost“).

1.2. Tyto VOP představují základní právní rámec práv a povinností pro právní vztahy ze Smlouvy uzavřené mezi naší Společností a Vámi jako naším klientem (dále jen „Smlouva“). Na základě této Smlouvy jsme se zavázali Vám vystavit za úplatu mobilní šek, jehož nominální hodnotu Vám proplatíme na Vámi zvolené číslo účtu.

1.3. Tyto VOP tvoří nedílnou součást Smlouvy.

1.4. Vy jako náš klient jste fyzická osoba, uzavírající s naší Společností Smlouvu, jste plně způsobilý k právnímu jednání, a to zejména s ohledem na svůj věk, a souhlasíte s tím, že tyto VOP tvoří nedílnou součást Smlouvy.

2. Vysvětlení a definice dalších pojmů

2.1. Bankovní účet znamená Váš bankovní účet či bankovní účet, k němuž máte dispoziční právo a na nějž máte zájem vyplatit nominální hodnotu Mobilního šeku ve Vámi zvoleném termínu.

2.2. Cena Mobilního šeku je cena, kterou za vystavení Mobilního šeku uhradíte; tj. souhrn Nominální hodnoty Mobilního šeku a poplatku za službu (částka: Navíc za službu zaplatím). Cena Mobilního šeku je uvedena ve Vaší Objednávce.

2.3. Internetové stránky znamená internetové stránky naší Společnosti na adrese http://www.tzing.cz nebo http://www.tzing.eu;

2.4. Kontaktní centrum znamená kontaktní centrum naší Společnosti, které je Vám k dispozici na emailu dotazy@tzing.cz.

2.5. Mobilní šek znamená poukázku na vyplacení předem sjednané nominální hodnoty. Výstavcem Mobilního šeku je Společnost, Mobilní šek je vyplácen na číslo Vašeho účtu, který uvedete v Objednávce.

2.6. Poukázka znamená poukázku na zakoupení Mobilního šeku, kterou zakoupíte prostřednictvím NETERAPAY.

2.7. Nominální hodnota Mobilního šeku je hodnota, jejíž výši si zvolíte v Objednávce Mobilního šeku (částka: Kolik potřebuji?). Nominální hodnota mobilního šeku je uvedena v českých korunách.

2.8. Objednávka znamená Vaši žádost o uzavření Smlouvy, již nám zašlete prostřednictvím Internetových stránek a která je Vaším závazným návrhem k uzavření Smlouvy. Objednávka obsahuje: Nominální výši Mobilního šeku; Cenu Mobilního šeku, Vaši trvalou adresu, číslo Bankovního účtu, Vaše Telefonní číslo a výběr Vašeho mobilního operátora, Váš souhlas s těmito VOP, souhlas s Podmínkami NETERAPAY a Váš souhlas se zpracováním osobních údajů.

2.9. Osobní údaje jsou takové informace od Vás, jež umožňují, že Vaše totožnost mohla být přímo či nepřímo identifikována pomocí takových údajů (např. jméno, příjmení, adresa trvalého pobytu, e-mailová adresa, číslo bankovního účtu, číslo mobilního telefonu a další);

2.10. NETERAPAY znamená společnost Netera Systems s.r.o., se sídlem Sudoměřská 1293/32, Žižkov, 130 00 Praha 3, IČ: 24226726, DIČ: CZ24226726, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. C 190493, NETERAPAY je poskytovatelem platebních služeb při zakoupení Mobilního šeku.

2.11. Podmínky NETERAPAY znamená Všeobecné obchodní podmínky společnosti NETERAPAY, poskytovatele platebních služeb při zakoupení Mobilního šeku.

2.12. Smlouva je uzavřena přijetím Vámi vystavené Objednávky naší Společností. Obsahem uzavírané Smlouvy je znění Objednávky, potvrzení o uzavření Smlouvy ze strany Společnosti (resp. potvrzení o úhradě Ceny Mobilního šeku) a tyto VOP.

2.13. Telefonní číslo znamená Vaše telefonní číslo, k němuž máte zřízený účet u příslušného mobilního operátora na Vaše jméno a máte oprávnění prostřednictvím tohoto Telefonního čísla provádět platby třetím stranám.

3. Uzavření Smlouvy

3.1. Objednávka probíhá výhradně prostřednictvím Internetových stránek. Vytvořením a odesláním Objednávky vyjadřujete svůj souhlas s tím, že Objednávka bude Vámi prostřednictvím Internetových stránek vystavena tak, že stisknutím tlačítka „Objednat“ na Internetových stránkách vyjádříte svoji vůli uzavřít s námi Smlouvu.

3.2. Na našich Internetových stránkách jsou dostupné veškeré Vám potřebné informace. Mimo jiné na nich máte možnost řádně prostudovat tyto VOP. Pokud byste měl/a jakékoli dotazy, máte možnost obrátit se na naše Kontaktní centrum, kde Vám poskytneme veškeré podstatné informace.

3.3. Aby mohlo dojít k uzavření Smlouvy, navštívil jste naše Internetové stránky a vybral jste, o jakou výši nominální hodnoty Mobilního šeku (Kolik potřebuji?) máte zájem.

3.4. Prostudoval jste si obsah souhlasu se zpracováním osobních údajů Společnosti a vyjádřil jste s ním svůj souhlas. Pokud se Vám zdál rozsah souhlasu se zpracováním Osobních údajů příliš široký, oznámil jste nám tuto skutečnost na našem Kontaktním centru a my jsme jej upravili tak, aby splňoval zákonné náležitosti a zároveň odpovídal Vašim požadavkům.

3.5. Následně jste byl požádán o to, abyste nám sdělil Vaše kontaktní údaje a to jméno, příjmení, email, Telefonní číslo a v následujícím kroku pak i Vaši trvalou adresu, číslo Bankovního účtu, na který Vám má být vyplacena nominální hodnota Mobilního šeku, a uvedl jste svého mobilního operátora, u kterého máte své Telefonní číslo. Potvrzujete tímto, že informace, které jste o sobě uvedl, jsou pravdivé.

3.6. Seznámil jste se důkladně s těmito VOP a s Podmínkami NETERAPAY, jejich obsahu rozumíte a souhlasíte s ním. Je Vám známo, že v případě potřeby doplňujících informací můžete kontaktovat naše Kontaktní centrum.

3.7. Pročetl jste si shrnutí své Objednávky a potvrzením Vašeho souhlasu s těmito VOP a s Podmínkami NETERAPAY jste vyslovil svůj souhlas s jejím zněním, zejména s Cenou Mobilního šeku a Nominální hodnotou Mobilního šeku.

3.8. Potvrzením Objednávky dále prohlašujete a zaručujete, že jste plně způsobilý k právnímu jednání, a to zejména s ohledem na svůj věk, nebo jste zastoupen zákonným zástupcem.

3.9. Potvrzením Vaší Objednávky došlo k přesměrování na platební bránu poskytovatele platebních služeb NETERAPAY, který je výhradním poskytovatelem platebních služeb a jejichž prostřednictvím zakoupíte Poukázku ve výši Ceny Mobilního šeku na nákup Mobilního šeku. Uplatněním Poukázky na nákup Mobilního šeku došlo k uzavření Smlouvy, na základě které jste si zakoupil Mobilní šek v dané nominální hodnotě. V případě, že nedojde autorizaci platby k úhradě Poukázky, platba nebyla z jiného důvodu uskutečněna nebo Poukázka nebyla uplatněna na nákup Mobilního šeku, je Vaše Objednávka automaticky zrušena, a je možné pokračovat novou Objednávkou Mobilního šeku o nižší nominální hodnotě.

3.10. Nominální hodnota Mobilního šeku bude převedena na Váš Bankovní účet nejpozději do 24 hodin. Převedením peněžních prostředků v nominální hodnotě Mobilního šeku na Váš Bankovní účet, tj. jejich odepsáním z účtu Společnosti ve prospěch Vašeho Bankovního účtu, bude Smlouva ze strany Společnosti splněna. V případě, že by došlo k prodlení na naší straně, informujte prosím okamžitě naše Kontaktní centrum. V souladu s ustanovením § 1822 žádáte Společnost, aby Vám uhradila Nominální hodnotu Mobilního šeku před uplynutím lhůty pro odstoupení od Smlouvy. Berete na vědomí, že v takovém případě nemáte právo na odstoupení od Smlouvy.

3.11. Nesete případné bankovní poplatky vztahující se k Vašemu Bankovnímu účtu za připsání platby na účet.

3.12. Smlouvu uzavíráme pouze v českém jazyce. Je Vaší povinností se s jejím obsahem (tj. s obsahem Objednávky a těchto VOP) řádně seznámit.

3.13. Smlouva i náš postup před uzavřením Smlouvy se řídí právem České republiky.

3.14. Smlouva je uchovávána v elektronické podobě na serverech Společnosti.

4. Platební podmínky

Cenu Mobilního šeku lze uhradit pouze prostřednictvím platebních služeb NETERAPAY dle Podmínek NETERAPAY.

5. Odstoupení od Smlouvy

5.1. Od Smlouvy můžete odstoupit bez uvedení důvodů, není-li naplněno ustanovení 3.10 těchto VOP, tj. pokud Vám Nominální hodnota Mobilního šeku již nebyla uhrazena na Váš účet, a to bez jakékoli sankce ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření této Smlouvy.

5.2. Odstoupení musí být provedeno v písemné formě a musí být doručeno na adresu naší Společnosti. Lhůta pro odstoupení je považována za zachovanou, je-li odstoupení odesláno Společnosti v listinné podobě prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo na jiném trvalém nosiči dat nejpozději v poslední den lhůty. Náklady na odstoupení od Smlouvy ponesete Vy.

5.3. Odstoupením od Smlouvy se Smlouva od počátku ruší.

5.4. Pokud dojde k odstoupení od Smlouvy, jste do 14 dnů ode dne účinnosti odstoupení od Smlouvy povinen nám uhradit Nominální hodnotu Mobilního šeku, pokud byl již proplacen. Náklady spojené s vrácením Nominální hodnoty Mobilního šeku nesete Vy.

5.5. Společnost Vám do 14 dnů od úhrady Nominální hodnoty Mobilního šeku vrátí Cenu Mobilního šeku nebo od účinnosti odstoupení od Smlouvy, pokud Nominální hodnota Mobilního šeku Vám ještě nebyla vyplacena. Společnost je oprávněna si započíst oproti Ceně Mobilního šeku úroky z prodlení či další pohledávky, které mohly Společnosti za Vámi vzniknout.

6 Vaše odpovědnost

6.1. Máme právo vymáhat náhradu újmy na majetku (škody) a nákladů, jež nám vznikly při vymáhání pohledávek za Vámi.

6.2. Jste nám také povinen nahradit škodu, která nám vznikla na základě toho, že jste nám poskytl nepravdivé či neúplné informace či tím, že jste porušil svou jakoukoli jinou povinnost.

7. Souhlas se zpracováním Osobních údajů

7.1. Souhlasíte s tím, že si v souvislosti s uzavřením Smlouvy shromažďujeme, zpracováváme a uchováváme Vaše Osobní údaje způsobem a v rozsahu, v jakém jste udělil se zpracováním svých Osobních údajů svůj souhlas a to v dokumentu Souhlas se zpracováním osobních údajů.

7.2. Tímto prohlašujete, že Vám bylo oznámeno, že nejste povinen poskytnout své Osobní údaje ani svůj souhlas s jejich zpracováním a že svůj souhlas se zpracováním Osobních údajů můžete kdykoliv odvolat a také jste byl obeznámen se všemi ostatními informacemi, jež vyžaduje zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

7.3. Také prohlašujete, že pokud jste nám se žádostí nebo Smlouvou poskytl osobní údaje třetích osob, získal předem od těchto třetích osob výslovný souhlas s jejich poskytnutím a s následným zpracováním.

7.4. Souhlasem s dokumentem Souhlas se zpracováním osobních údajů jste nám dal souhlas se zpracováním svých Osobních údajů a to až do doby Vašeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Osobní údaje, které jste uvedl, slouží výhradně pro naše potřeby naší společnosti a nebudou poskytnuty jiným subjektům s výjimkou zpracovatelů plateb či jinak než v rozsahu dokumentu Souhlas se zpracováním osobních údajů.

8. Řešení sporů

Informace o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů: Společnost Vás tímto informuje, že spory mezi Společností a Spotřebitelem, které se nepodařilo urovnat přímo, je možné též řešit formou mimosoudního řešení spotřebitelských sporů. Věcně příslušným subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je zejména Česká obchodní inspekce (internetové stránky www.coi.cz); Ministerstvo průmyslu a obchodu vede seznam subjektů mimosoudního řešení spotřebitelských sporů. Více informací o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů může Spotřebitel nalézt zejména zde. Právní úprava mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je obsažena zejména v ustanoveních § 20d a násl. zákona o ochraně spotřebitele.

9. Závěrečná ustanovení

9.1. Na Vaši žádost Vám vystavíme doklad o poskytnutí služby v souladu s ustanovením §16 zákona o ochraně spotřebitele.

9.2. Tímto výslovně souhlasíte s tím, abychom kdykoliv postoupili svá práva a povinnosti v souvislosti se Smlouvou či jejich část jakékoli třetí osobě. Vy nejste oprávněn svá práva a povinnosti vzniklá v souvislosti se Smlouvou či jejich část postoupit na jinou osobu bez našeho písemného souhlasu.

9.3. Prohlašujete, že nejste politicky exponovanou osobou.

9.4. Společnost může těchto VOP jednostranně měnit či doplňovat.

9.5. Tyto VOP jsou účinné od 01. Března 2017.

Mobilní šeky využívá už přes 6000 lidí

Jste zvyklí surfovat po internetu přes telefon? Potřebujete peníze rychle a snadno? Pak jsou právě pro vás mobilní šeky! Peníze přes internet a takřka na ruku - vyřešte svůj nenadálý finanční problém ihned a na místě! Stačí se připojit na internet a vyplnit nutné údaje.

Rychlé schválení je samozřejmostí a peníze jsou odeslány na Váš účet do 15 minut. Do výplaty už nikdy nebude daleko!

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku.
Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

K poskytování služeb a analýze návštěvnosti používáme soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací V pořádku